REGISTRACE

Regionální konference OSN „Evropský Habitat“

„Evropský Habitat“, konaný ve dnech 16.-18. března 2016 v Praze, bude mezinárodní regionální konferencí OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), která je jednou z 5 regionálních komisí OSN a sdružuje celkem 56 členských států Evropy, Balkánu, severní Ameriky a části Asie. Jde o oficiální součást přípravného procesu Třetí celosvětové konference OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat III“, která se bude konat, na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN z prosince 2014, v Ekvádoru v říjnu 2016 a jejíž přípravu v rámci struktur OSN řídí Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat). Regionální konference OSN jsou založeny na formátu jednotlivých regionálních hospodářských komisí OSN – pro výše uvedených 56 členských států je to právě EHK OSN (EHK OSN Seznam statu).

Tématem konference „Evropský Habitat“ bude „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech), které OSN schválila a velmi je vítá; považuje je za dobře zvolené zaměření a očekává velký zájem o účast z celého světa.

Oficiálním výstupem konference „Evropský Habitat“ bude dokument „Prague Declaration“ (Pražská deklarace), jehož první návrh byl projednán v prosinci 2015 plénem Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN, který je výkonným orgánem EHK OSN pro otázky bydlení a rozvoje měst. Výbor pro bydlení a management pozemků projednal a schválil v říjnu 2014 „Ženevskou Chartu OSN o udržitelném bydlení“, kterou přijalo plénum EHK OSN v dubnu 2015 jako oficiální příspěvek daného regionu ke konferenci „Habitat III“. „Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení“ je základní strategický dokument, na nějž bude „Prague Declaration“ navazovat. „Evropský Habitat“ bude jednou z prvních implementačních konferencí OSN reflektující Cíle udržitelného rozvoje agendy OSN „Post-2015“..

HABITAT III

Ve dnech 17.-20. října 2016 se bude v Ekvádoru (ve městě Quito) konat, na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN, třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst – Habitat III („konference Habitat III“). Cyklus summitů OSN o bydlení a rozvoji měst je dvacetiletý; první konference „Habitat“ se konala v červnu 1976 v kanadském Vancouveru, druhá konference „Habitat II“ se konala v červnu 1996 v tureckém Istanbulu.

Oficiálním výstupem konference Habitat III bude přijetí vyjednaného dokumentu („Nová agenda pro města“ – „New Urban Agenda“), reagujícího na vývoj v oblasti měst s trvale rostoucím podílem světové populace žijící ve městech (do roku 2050 to bude 70 %).

Přípravný proces konference Habitat III probíhá podle postupu schváleného Valným shromážděním OSN; proces je řízen Přípravným výborem konference Habitat III.

HABITAT III

KONFERENCE ZAČÍNÁ ZA

hab_main_1
osn_main_1
mmr_main_1
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us